طالبا

طالبا

ابوالحسن خوشرو

جهانگیر نصری اشرفی

لیست آهنگ ها

طالبا (مناطق مرکزی و سوادکوه) گوش کنید
دانش خوش رو
جهانگیر نصری اشرفی
طالبا (محال ثلاث) گوش کنید
دانش خوش رو
جهانگیر نصری اشرفی
طالبا (منطقه دودانگه ساری) گوش کنید
دانش خوش رو
جهانگیر نصری اشرفی
طالبا (هزار جریب (چهاردانگه)) گوش کنید
دانش خوش رو
جهانگیر نصری اشرفی
طالبا (نمونه ای دیگر از منطقه هزار جریب) گوش کنید
دانش خوش رو
جهانگیر نصری اشرفی
طالبا (عالی دره - محال ثلاث (غرب مازندران)) گوش کنید
دانش خوش رو
جهانگیر نصری اشرفی
طالبا (کوهپایه ها و جلگه های مناطق مرکزی) گوش کنید
دانش خوش رو
جهانگیر نصری اشرفی
طالبا گوش کنید
دانش خوش رو
جهانگیر نصری اشرفی
طالبا (کوسان، گرجی محله و آسیاب سر به روایت محمدرضا اسحاقی) گوش کنید
دانش خوش رو
جهانگیر نصری اشرفی