هژبر خوانی (موسیقی محلی مازندرانی)

هژبر خوانی (موسیقی محلی مازندرانی)

ابوالحسن خوشرو

لیست آهنگ ها

مقدمه هژبر خوانی گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
امیری گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
تفنگ قد کوتاه گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
هژبر خونی گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
لاره لاره گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
آواز (داد و بیداد) گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
داد و بیداد (بر اساس طیبه جان) گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
عاروس میچکا گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
اماد داد گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
کتولی گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
گل بهرام گوش کنید
ابوالحسن خوشرو