حدید

حدید گوش کنید قرآن ( قاری : منشاوی )

عبدالباسط

محمد صدیق منشاوی

شیخ ابوبکر شاطری

شهریار پرهیزگار