قطعۀ حزین

قطعۀ حزین گوش کنید غوغای جان

عبدالحسین مختاباد