تصنیف بس کن ای دل

تصنیف بس کن ای دل گوش کنید غوغای جان

عبدالحسین مختاباد