صدا کن مرا / صدا کن مرا ...

صدا کن مرا / صدا کن مرا ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا