ساز غمگین / ساز غمگین و غریب من ... (1)

ساز غمگین / ساز غمگین و غریب من ... (1) گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا