ساز غمگین / آن زمان ها ... (1)

ساز غمگین / آن زمان ها ... (1) گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا