مرگ قو / شنیدم که چون ...

مرگ قو / شنیدم که چون ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا