من که در تو مُرده ام / من که در تو ...

من که در تو مُرده ام / من که در تو ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا