کولی گُل فروش / ای کولی گُل فروش ...

کولی گُل فروش / ای کولی گُل فروش ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا