غروب پاییز / نسیم سرد مثل ...

غروب پاییز / نسیم سرد مثل ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا