قبیله ی لیلی / من از قبیله ی لیلی ...

قبیله ی لیلی / من از قبیله ی لیلی ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا