قایق ران / ساحل بی قرار شب ...

قایق ران / ساحل بی قرار شب ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا