گریه کردم اشکم ندیدی / کوچه ی تنگ دلم را ...

گریه کردم اشکم ندیدی / کوچه ی تنگ دلم را ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا