فانوس / در میان گریه هام ...

فانوس / در میان گریه هام ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا