عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ...

عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا