آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (2)

آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (2) گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا