آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1)

آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1) گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا