آه / آه شرر زای من ...

آه / آه شرر زای من ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا