سکوت سرد

سکوت سرد گوش کنید سکوت سرد

فرید طباخیان