مرد تنها

مرد تنها گوش کنید سبز و سفیدو خط خطی

فرهاد مهراد