خانه ی غریب

خانه ی غریب

پویان بیگلر

وحید تاج

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
پویان بیگلر
وحید تاج
تک نوازی سه تار گوش کنید
پویان بیگلر
وحید تاج
چهارمضراب گوش کنید
پویان بیگلر
وحید تاج
ساز و آواز گوش کنید
پویان بیگلر
وحید تاج
تصنیف به رقص آ گوش کنید
پویان بیگلر
وحید تاج
ساز و آواز (سلمک، شهناز، قرچه، رضوی، نوا، فرود) گوش کنید
پویان بیگلر
وحید تاج
قطعه شیدایی گوش کنید
پویان بیگلر
وحید تاج
ساز و آواز (حسینی، کرد بیات، فرود) گوش کنید
پویان بیگلر
وحید تاج
تصنیف خانه غریب گوش کنید
پویان بیگلر
وحید تاج