شیطان به سوی آدم آمد

شیطان به سوی آدم آمد گوش کنید بودن و نبودن

بردیا کیارس