من و دوست غولم

من و دوست غولم

فرشاد فزونی

لیست آهنگ ها

هیشکی گوش کنید
فرشاد فزونی
کی گوش کنید
فرشاد فزونی
شراکت گوش کنید
فرشاد فزونی
جایی که پیاده رو تموم میشه گوش کنید
فرشاد فزونی
پسر بچه و پیر مرد گوش کنید
فرشاد فزونی
صدا گوش کنید
فرشاد فزونی
دعوا در آسمان گوش کنید
فرشاد فزونی
درون گوش کنید
فرشاد فزونی
مه گوش کنید
فرشاد فزونی
زبان از دست رفته گوش کنید
فرشاد فزونی