آثاری برای گیتار کلاسیک

آثاری برای گیتار کلاسیک

آنا ویدوویچ

لیست آهنگ ها

Prelude گوش کنید
آنا ویدوویچ
Loure گوش کنید
آنا ویدوویچ
Gavotte En Rondeau گوش کنید
آنا ویدوویچ
Menuett l And Menuett ll گوش کنید
آنا ویدوویچ
Bourree گوش کنید
آنا ویدوویچ
Gigue گوش کنید
آنا ویدوویچ
l Allegro Moderato گوش کنید
آنا ویدوویچ
ll Andante Espressivo گوش کنید
آنا ویدوویچ
lll Allegretto Vivo گوش کنید
آنا ویدوویچ
lV Allegro Non Troppo e Serioso گوش کنید
آنا ویدوویچ
Danza Mora گوش کنید
آنا ویدوویچ
Capricho Arabe گوش کنید
آنا ویدوویچ
Vals گوش کنید
آنا ویدوویچ
Melancholy گوش کنید
آنا ویدوویچ
Sonnet گوش کنید
آنا ویدوویچ
Celebration گوش کنید
آنا ویدوویچ
l Allegro گوش کنید
آنا ویدوویچ
ll Lento گوش کنید
آنا ویدوویچ
lll Alla Cubana گوش کنید
آنا ویدوویچ
lV Sempre Espressivo گوش کنید
آنا ویدوویچ
V Con Slaneio گوش کنید
آنا ویدوویچ