دستور مقدماتی ویولن (هنرستان موسیقی: کتاب اول) - ایمان ملکی
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)

دستور مقدماتی ویولن (هنرستان موسیقی: کتاب اول)

سنتیفروردین 1390101 آهنگ (02:33:25)
#عنوان
1
تمرین 1 - ایمان ملکی
تمرین 1
01:13
2
تمرین 2 - ایمان ملکی
تمرین 2
00:28
3
تمرین 3 - ایمان ملکی
تمرین 3
01:39
4
تمرین 4 - ایمان ملکی
تمرین 4
00:52
5
تمرین 5 - ایمان ملکی
تمرین 5
01:06
6
تمرین 6 - ایمان ملکی
تمرین 6
00:54
7
تمرین 7 - ایمان ملکی
تمرین 7
00:44
8
تمرین 8 - ایمان ملکی
تمرین 8
00:40
9
تمرین 9 - ایمان ملکی
تمرین 9
00:45
10
تمرین 10 - ایمان ملکی
تمرین 10
00:50
11
تمرین 11 - ایمان ملکی
تمرین 11
00:37
12
تمرین 12 - ایمان ملکی
تمرین 12
00:36
13
تمرین 13 - ایمان ملکی
تمرین 13
00:36
14
تمرین 14 - ایمان ملکی
تمرین 14
00:37
15
تمرین 15 - ایمان ملکی
تمرین 15
00:45
16
تمرین 16 - ایمان ملکی
تمرین 16
01:33
17
تمرین 17 - ایمان ملکی
تمرین 17
01:35
18
تمرین 18 - ایمان ملکی
تمرین 18
00:37
19
تمرین 19 - ایمان ملکی
تمرین 19
00:27
20
تمرین 20 - ایمان ملکی
تمرین 20
00:27
21
تمرین 21 - ایمان ملکی
تمرین 21
03:17
22
تمرین 22 - ایمان ملکی
تمرین 22
00:35
23
تمرین 23 - ایمان ملکی
تمرین 23
00:34
24
تمرین 24 - ایمان ملکی
تمرین 24
00:37
25
تمرین 25 - ایمان ملکی
تمرین 25
00:37
26
تمرین 26 - ایمان ملکی
تمرین 26
00:44
27
تمرین 27 - ایمان ملکی
تمرین 27
00:43
28
تمرین 28 - ایمان ملکی
تمرین 28
01:37
29
تمرین 29 - ایمان ملکی
تمرین 29
01:49
30
تمرین 30 - ایمان ملکی
تمرین 30
01:49
31
تمرین 31 - ایمان ملکی
تمرین 31
00:42
32
تمرین 32 - ایمان ملکی
تمرین 32
03:26
33
تمرین 33 - ایمان ملکی
تمرین 33
01:51
34
تمرین 34 - ایمان ملکی
تمرین 34
00:36
35
تمرین 35 - ایمان ملکی
تمرین 35
01:51
36
تمرین 36 - ایمان ملکی
تمرین 36
01:43
37
تمرین 37 - ایمان ملکی
تمرین 37
00:56
38
تمرین 38 - ایمان ملکی
تمرین 38
01:39
39
تمرین 39 - ایمان ملکی
تمرین 39
02:12
40
تمرین 40 - ایمان ملکی
تمرین 40
00:44
41
تمرین 41 - ایمان ملکی
تمرین 41
00:35
42
تمرین 42 - ایمان ملکی
تمرین 42
00:30
43
تمرین 43 - ایمان ملکی
تمرین 43
00:37
44
تمرین 44 - ایمان ملکی
تمرین 44
00:28
45
تمرین 45 - ایمان ملکی
تمرین 45
00:27
46
تمرین 46 - ایمان ملکی
تمرین 46
00:23
47
تمرین 47 - ایمان ملکی
تمرین 47
00:37
48
تمرین 48 - ایمان ملکی
تمرین 48
02:20
49
تمرین 49 - ایمان ملکی
تمرین 49
03:09
50
تمرین 50 - ایمان ملکی
تمرین 50
01:59
51
تمرین 51 - ایمان ملکی
تمرین 51
01:03
52
تمرین 52 - ایمان ملکی
تمرین 52
00:34
53
تمرین 53 - ایمان ملکی
تمرین 53
00:34
54
تمرین 54 - ایمان ملکی
تمرین 54
00:37
55
تمرین 55 - ایمان ملکی
تمرین 55
01:06
56
تمرین 56 - ایمان ملکی
تمرین 56
01:12
57
تمرین 57 - ایمان ملکی
تمرین 57
01:13
58
تمرین 58 - ایمان ملکی
تمرین 58
01:12
59
تمرین 59 - ایمان ملکی
تمرین 59
00:55
60
تمرین 60 - ایمان ملکی
تمرین 60
01:13
61
تمرین 61 - ایمان ملکی
تمرین 61
01:13
62
تمرین 62 - ایمان ملکی
تمرین 62
00:56
63
تمرین 63 - ایمان ملکی
تمرین 63
02:58
64
تمرین 64 - ایمان ملکی
تمرین 64
01:44
65
تمرین 65 - ایمان ملکی
تمرین 65
01:42
66
تمرین 66 - ایمان ملکی
تمرین 66
02:21
67
تمرین 67 - ایمان ملکی
تمرین 67
00:51
68
تمرین 68 - ایمان ملکی
تمرین 68
01:27
69
تمرین 69 - ایمان ملکی
تمرین 69
02:16
70
تمرین 70 - ایمان ملکی
تمرین 70
01:34
71
تمرین 71 - ایمان ملکی
تمرین 71
00:53
72
تمرین 72 - ایمان ملکی
تمرین 72
07:33
73
تمرین 73 - ایمان ملکی
تمرین 73
04:18
74
تمرین 74 - ایمان ملکی
تمرین 74
03:07
75
تمرین 75 - ایمان ملکی
تمرین 75
03:04
76
تمرین 76 - ایمان ملکی
تمرین 76
01:51
77
تمرین 77 - ایمان ملکی
تمرین 77
01:23
78
تمرین 78 - ایمان ملکی
تمرین 78
01:37
79
تمرین 79 - ایمان ملکی
تمرین 79
03:22
80
تمرین 80 - ایمان ملکی
تمرین 80
03:22
81
تمرین 81 - ایمان ملکی
تمرین 81
02:37
82
تمرین 82 - ایمان ملکی
تمرین 82
01:24
83
تمرین 83 - ایمان ملکی
تمرین 83
03:26
84
تمرین 84 - ایمان ملکی
تمرین 84
02:36
85
تمرین 85 - ایمان ملکی
تمرین 85
02:08
86
تمرین 86 - ایمان ملکی
تمرین 86
01:27
87
تمرین 87 - ایمان ملکی
تمرین 87
00:45
88
تمرین 88 - ایمان ملکی
تمرین 88
01:50
89
تمرین 89 - ایمان ملکی
تمرین 89
01:47
90
تمرین 90 - ایمان ملکی
تمرین 90
01:52
91
تمرین 91 - ایمان ملکی
تمرین 91
02:02
92
تمرین 92 - ایمان ملکی
تمرین 92
00:53
93
تمرین 93 - ایمان ملکی
تمرین 93
00:52
94
تمرین 94 - ایمان ملکی
تمرین 94
02:38
95
تمرین 95 - ایمان ملکی
تمرین 95
02:00
96
تمرین 96 - ایمان ملکی
تمرین 96
00:43
97
تمرین 97 - ایمان ملکی
تمرین 97
01:11
98
تمرین 98 - ایمان ملکی
تمرین 98
01:12
99
تمرین 99 - ایمان ملکی
تمرین 99
02:20
100
تمرین 100 - ایمان ملکی
تمرین 100
02:43
101
تمرین 101 - ایمان ملکی
تمرین 101
03:40
© شرکت آوای همنواز
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©