اجرای کتاب دوره ردیف نوازی استاد اسدالله ملک

اجرای کتاب دوره ردیف نوازی استاد اسدالله ملک

فرشید فرهمند حسن زاده

لیست آهنگ ها

آواز بیات ترک اول گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه همایون گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه سه گاه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه چهارگاه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز شوشتری اول گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز بیات ترک دوم گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز زابل سه گاه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز افشاری گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز شوشتری دوم گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه شور گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
دستگاه ماهور گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز شوشتری سوم گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
آواز دشتی گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده