شوشتری (دستگاه همایون)

شوشتری (دستگاه همایون) گوش کنید ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی (اجرا با تار)

نیما فریدونی