تصنیف از تو بگذشتم

تصنیف از تو بگذشتم گوش کنید از تو بگذشتم

علی اصغر بهمنی