چهار مضراب شور

چهار مضراب شور گوش کنید گریه لیلی

اسدالله ملک