گریه لیلی

گریه لیلی

اسدالله ملک

لیست آهنگ ها

گریه ی لیلی-دشتی گوش کنید
اسدالله ملک
چهار مضراب بیات اصفهان گوش کنید
اسدالله ملک
چهار مضراب شور گوش کنید
اسدالله ملک
چهار مضراب سه گاه گوش کنید
اسدالله ملک
بیات ترک گوش کنید
اسدالله ملک
شور و چهار مضراب شور گوش کنید
اسدالله ملک
مخالف سه گاه گوش کنید
اسدالله ملک