دلم تنگ است

دلم تنگ است گوش کنید دلم تنگ است

امین الله رشیدی