تاب بنفشه

تاب بنفشه گوش کنید زلف

مسعود جاهد

شیدا جاهد