تقدیم به روجیرو ریچی

تقدیم به روجیرو ریچی

روبن کاسمیان

پانیذ فریوسفی

لیست آهنگ ها

Introduction and Rondo Capriccioso In A Minor Op.28 گوش کنید
روبن کاسمیان
پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra in D Major Op.35 (Allegro Moderato) گوش کنید
روبن کاسمیان
پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra in D Major Op.35 (Canzonetta: Andante) گوش کنید
روبن کاسمیان
پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra in D Major Op.35 (Finale: Allegro Vivacissimo) گوش کنید
روبن کاسمیان
پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra No.1, Op.96 (I Movement) گوش کنید
روبن کاسمیان
پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra No.1, Op.96 (II Movement) گوش کنید
روبن کاسمیان
پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra No.1, Op.96 (III Movement) گوش کنید
روبن کاسمیان
پانیذ فریوسفی