سرو سیمین

سرو سیمین

علیرضا افتخاری

لیست آهنگ ها

تصنیف مهر روز فروز گوش کنید
علیرضا افتخاری
مقدمه سه گاه با من گوش کنید
علیرضا افتخاری
آواز عشق سه گاه،درآمد و زابل به همراهی سنتور گوش کنید
علیرضا افتخاری
سرو سیمین گوش کنید
علیرضا افتخاری
آواز مویه به همراهی کمانچه گوش کنید
علیرضا افتخاری
سوز و ساز گوش کنید
علیرضا افتخاری
آواز مخالف به همراهی نی گوش کنید
علیرضا افتخاری
با من گوش کنید
علیرضا افتخاری
رنگ خراسانی گوش کنید
علیرضا افتخاری