خال سیاه / خال تو فکند مرغ دلم ...

خال سیاه / خال تو فکند مرغ دلم ... گوش کنید آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا