آسمان می گرید امشب

آسمان می گرید امشب

عباس مهرپویا

لیست آهنگ ها

قبیله ی لیلی / من از قبیله ی لیلی ... گوش کنید
عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1) گوش کنید
عباس مهرپویا
مرگ قو / شنیدم که چون ... گوش کنید
عباس مهرپویا
غروب پاییز / نسیم سرد مثل ... گوش کنید
عباس مهرپویا
عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ... گوش کنید
عباس مهرپویا
کولی گُل فروش / ای کولی گُل فروش ... گوش کنید
عباس مهرپویا
فانوس / در میان گریه هام ... گوش کنید
عباس مهرپویا
صدا کن مرا / صدا کن مرا ... گوش کنید
عباس مهرپویا
قایق ران / ساحل بی قرار شب ... گوش کنید
عباس مهرپویا
آه / آه شرر زای من ... گوش کنید
عباس مهرپویا
ساز غمگین / ساز غمگین و غریب من ... (1) گوش کنید
عباس مهرپویا
من که در تو مُرده ام / من که در تو ... گوش کنید
عباس مهرپویا
گریه کردم اشکم ندیدی / کوچه ی تنگ دلم را ... گوش کنید
عباس مهرپویا
خال سیاه / خال تو فکند مرغ دلم ... گوش کنید
عباس مهرپویا
ساز غمگین / آن زمان ها ... (1) گوش کنید
عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (2) گوش کنید
عباس مهرپویا