نقش غربت

نقش غربت

سعید عوض پور

لیست آهنگ ها

تو رسیدی گوش کنید
سعید عوض پور
خواهش گوش کنید
سعید عوض پور
منو آرزو کن گوش کنید
سعید عوض پور
نقش غربت گوش کنید
سعید عوض پور
آرزوی قبلم گوش کنید
سعید عوض پور
برنگرد گوش کنید
سعید عوض پور
فاصله گوش کنید
سعید عوض پور
بهار (بی کلام) گوش کنید
سعید عوض پور