قصه برگ و باد

قصه برگ و باد گوش کنید تو قسم خوردی به اشکام

شهرام معصومیان