بگو که یادته

بگو که یادته گوش کنید تو قسم خوردی به اشکام

شهرام معصومیان