مجنونی مقامات مجلسی تنبور

مجنونی مقامات مجلسی تنبور

طاهر یارویسی

لیست آهنگ ها

سرطرز گوش کنید
طاهر یارویسی
سارو خانی گوش کنید
طاهر یارویسی
غریبی گوش کنید
طاهر یارویسی
دواله گوش کنید
طاهر یارویسی
مجنونی گوش کنید
طاهر یارویسی
باریه گوش کنید
طاهر یارویسی
پاوه موری گوش کنید
طاهر یارویسی
الوناتی گوش کنید
طاهر یارویسی
طرز رستم گوش کنید
طاهر یارویسی
گل و دره گوش کنید
طاهر یارویسی
هجرانی گوش کنید
طاهر یارویسی