در آستانه

در آستانه گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو