واپسین تیر ترکش

واپسین تیر ترکش گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو