گفتی که باد مرده ست

گفتی که باد مرده ست گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو