شدریک

شدریک

فرزین طهرانیان

لیست آهنگ ها

کاپرپس در دو ماژور گوش کنید
فرزین طهرانیان
کاپریس در لا مینور گوش کنید
فرزین طهرانیان
کاپریس در تقلید از پیانو - فانتزی برای گیتار گوش کنید
فرزین طهرانیان
رقص آسیابان گوش کنید
فرزین طهرانیان
عربسکاس گوش کنید
فرزین طهرانیان
والس گوش کنید
فرزین طهرانیان
تابستان - تانگو گوش کنید
فرزین طهرانیان
لحظه ی ارغوانی گوش کنید
فرزین طهرانیان
شبیه اندی گوش کنید
فرزین طهرانیان
اتود باری آپالاچیان گوش کنید
فرزین طهرانیان
تانگو گوش کنید
فرزین طهرانیان
فانتزی اوکراینی شدریک گوش کنید
فرزین طهرانیان
مینیاتور برای گیتار کلاسیک گوش کنید
فرزین طهرانیان
ویدناکولا گوش کنید
فرزین طهرانیان