ساکن روان

ساکن روان

احسان غلامی بیرقدار

لیست آهنگ ها

تنها انسان گریان نیست گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
انسان گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
آغاز یک پایان گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
میوه های ملال گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
سلام ماهی ها گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
اما، اگر بهار نیاید ... گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
غزل 2 گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
سیاه گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
چنین یگانه که خواهد بود گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
بودن گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
بر سرمای درون گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
بی تو خاکسترم گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
نامه ای به تهران گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
ترانه ام برای تو گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
آفتاب می شود گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار