با تو چقدر خوبه

با تو چقدر خوبه گوش کنید با تو خوبه چقدر

مصطفی یگانه