داشتم گریه می کردم

داشتم گریه می کردم گوش کنید داشتم گریه می کردم

محسن یاحقی