طغیان

طغیان

حسین علیشاپور

لیست آهنگ ها

در حسرت روشنایی مهتاب گوش کنید
حسین علیشاپور
مزمور انزوا گوش کنید
حسین علیشاپور
بر باره ی باد گوش کنید
حسین علیشاپور
خانه خیال گوش کنید
حسین علیشاپور
چون رود... خروشان گوش کنید
حسین علیشاپور
دلمویه های تنهایی گوش کنید
حسین علیشاپور
نغمه پگاه گوش کنید
حسین علیشاپور
بی تو گوش کنید
حسین علیشاپور
طغیان گوش کنید
حسین علیشاپور
هنوز آرزوها نفس می زند گوش کنید
حسین علیشاپور
نقش غم (به یاد استاد پرویز مشکاتیان) گوش کنید
حسین علیشاپور